Why Manuka Honey ๐Ÿ is our Number 1 SuperFood ๐Ÿ†

The benefits of Manuka Honey
Manuka Honey - The Queen Bee of Super Foods!

Manuka Honey earns a place in our super food hall of fame owing to the impressive physical health benefits it gives you. Most honeys (except for โ€˜hip hop hunniesโ€™) are good for you, but Manuka takes the royal crown.

Here are 5 great reasons why you ought to be grabbing yourself a jar of Manuka Honeyโ€ฆ

1 The common cold

Skip the flu jab, Manuka honeys immune-boosting characteristics make it an awesome pro-active answer to a very common problem. Just 2-3 teaspoons daily keeps those annoying winter blues in check. In case youโ€™ve already come down with a nasty bug, then a nice hot drink of water with a teaspoon of Manuka Honey is going to have you feeling chipper in next to no time.

An ideal alternative to conventional treatments without the nasty side effects!

2 Helping to make IBS considerably less Irritating!

If you suffer from Irritable Bowel Syndrome (IBS) then I certainly wonโ€™t have to sell you on this one. Laboratory tests demonstrate that Manuka Honey (used orally) may reduce colonic inflation as well as protect against structural damage. And we know how important it is to have a happy colon!

3 A Drug Free Cough Remedy

Have you ever noticed the amount of non-prescription cough syrups are honey flavoured? Thereโ€™s a good reason for this, honey contains hydrogen peroxide. However, Manuka Honey works much better, not only due to its exceptionally high levels of hydrogen peroxide, but because it also contains several bioactive compounds that are missing from lesser honeys.

4 Immune system Boosting Qualities

Lab tests show that Manuka Honey includes properties the are able to raise the production of cytokine. These essential proteins help support a more healthy immune response in the body.

This, coupled with the higher nutritional value of Manuka honey makes it a powerhouse for enhancing the immune system, helping to protect you from diseases and also keeping the bodyโ€™s most vital system in excellent condition.

5 Reduces Hairloss

Manuka Honey is high in amino acids, minerals and B-complex vitamins, all of which are food for the scalp! Simply mix a teaspoon of Manuka Honey with a mild conditioner to stimulate and nourish the hair follicles and put a stop to pre-mature hairloss.

Manuka Honey is not only excellent news for your hair at the root end, itโ€™s also excellent for the tips! The hygroscopic nature of Manuka Honey prevents split ends and frizz!

There are a lot more benefits attributed to this amazing super-food. Click here to discover more ways Manuka Honey will improve the quality of your life, how to use it properly for each benefit and easy methods to incorporate it into tasty recipes that can help the entire family.

If you liked this short article on the Benefits of Manuka Honey be sure to use the share buttons below to share it with others. Thank you. ๐Ÿ˜Š

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*